Studiespesialisering: Forbered deg på fremtiden!

Klikk for stort bildefacebook

Klikk for stort bildeInstagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Har du tenkt å studere på høgskole eller universitet etter videregående? Da trenger du studiespesialisering! Tre år med studiespesialisering gir deg enten generell eller spesiell studiekompetanse. Det beste av alt er at du kan velge programfag selv og lage din egen timeplan innenfor skolens fagtilbud. Dette sikrer deg et så bredt og godt grunnlag som mulig for videre utdanning.

Hos oss lærer du deg å undersøke etablerte sannheter. Prøve ut lærdom både teoretisk og praktisk, enten ved hjelp av forsøk, undersøkelser eller observasjoner i naturen eller i samfunnet rundt deg. Du vil også stå godt rustet til videre studier fordi vi øver mye på muntlig og skriftlig presentasjoner. Vi gjør deg kort og godt STUDIEFORBEREDT.

Det kan virke som om det er en evighet til du selv skal begynne å studere og finne fram til et yrke. En ting er i hvert fall sikkert; grunnlaget må være godt. Å ha et godt grunnlag slik at du mestrer det å være student er avgjørende for å lykkes. Dette trener vi på hver eneste dag!

 

Programområdet for SAMFUNNSFAG/ØKONOMI OG SPRÅKFAG

Programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi er plassert på studiested Sentrum. 

Det fins flere forskjellig fag innenfor områdene samfunnsfag/økonomi og språkfag. Dette programområdet er ideelt for deg som har lyst til å bli f. eks. jurist, samfunnsøkonom, samfunnsviter, økonom, eller journalist. Det er en rekke spennende og viktige stillinger i arbeidslivet som besettes av folk som er utdannet innenfor disse fagene, både i det private næringsliv og innen offentlig forvaltning.  

SAMFUNNSFAG

Politikk, individ og samfunn består av fire programfag: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter. Programfagene kan velges uavhengig av hverandre.

Vi tilbyr tre av disse programfagene.

Sosiologi og sosialantropologi

Lenke til læreplanen: https://www.udir.no/kl06/SAM3019

Liker du samfunnsfag? Har du noen gang tenkt på faget sosiologi og sosialantropologi?  I dette faget får du opplæring i samfunnsvitenskapelig arbeidsmetode.

I faget sosiologi og sosialantropologi ser vi på vår egen og andres kulturer. Vi skal også lære oss om hvordan deler av samfunnet fungerer, og i timene diskuterer vi mye i grupper og drøfter forskjellige påstander. Mye av diskusjonene handler om forskjellige problemstillinger i både samfunnet og familielivet.

Politikk og menneskerettigheterKlikk for stort bildeStein Morten Fiskum - 900 39 194

Lenke til læreplanen: https://www.udir.no/kl06/SAM3020/

Liker du samfunnsfag? Har du noen gang tenkt på faget Politikk og menneskerettigheter?  I dette faget får du opplæring i samfunnsvitenskapelig arbeidsmetode.

Her lærer vi om norsk- og internasjonal politikk, i tillegg til menneskerettigheter. Her får du grunnleggende kjennskap til hvorfor krig og konflikter oppstår, og hvordan internasjonale aktører som f.eks. FN, EU og NATO kan være med på å løse disse. Liker du å følge med på det som skjer i Norge og i verden, er dette faget for deg.

Sosialkunnskap

Lenke til læreplanen: https://www.udir.no/kl06/SAM3016

Liker du samfunnsfag? Har du noen gang tenkt på faget sosialkunnskap?

I dette faget får du opplæring i samfunnsvitenskapelig arbeidsmetode.

Du lærer om menneskets utvikling gjennom livsfasene fra spebarn til alderdom. Du skal også lære om hvorfor vi mennesker er som vi er. Noen sentrale tema er rusmisbruk, psykiske kriser, barnemishandling, innvandring, funksjonshemming og menneskerettigheter.

ØKONOMIFAG

Det fins flere økonomifag, men på vår skole tilbyr vi Samfunnsøkonomi 1 og 2.

Samfunnsøkonomi 2 bygger på samfunnsøkonomi 1.

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Lenke til læreplanen: https://www.udir.no/kl06/SAM3025

Lenke til læreplanen: https://www.udir.no/kl06/SAM3026

Liker du økonomifag? Har du noen gang tenkt på faget samfunnsøkonomi?

I dette faget får du opplæring i å forstå økonomiske begreper og modeller.

Det vil si at du lærer om hva som påvirker tilbud og etterspørsel, hvordan økonomien påvirker samfunnsutviklingen f.eks. innenfor miljø-økonomi, sysselsetting, prisstigning og valuta- og rentepolitikk.

SPRÅKFAG

Vi tilbyr følgende språkfag ved vår skole: Internasjonal Engelsk, Engelsk Litteratur og Kultur, Kommunikasjon og kultur og fremmedspråkene Fransk III, Spansk III og Tysk III

Engelskspråklig litteratur og kultur

ELK er et programfag som kan velges på VG3. Det bygger på VG2-faget internasjonal engelsk og har fem uketimer.

ELK gir deg mulighet til å videreutvikle dine skriftlige og muntlige språkferdigheter gjennom å lese, snakke og skrive om litteratur, kultur og samfunn, på engelsk. Du bygger også opp din kompetanse om sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn generelt, og i de engelskspråklige landene spesielt. Hovedfokus er på Storbritannia og USA pga. deres fremtredende kulturelle posisjon i verden.

Elever som velger ELK får i stor grad mulighet til å være med å påvirke tekstutvalg og lærestoff i faget. Lærestoffet skal bestå av litterære tekster fra renessansen fram til i dag, men også sakprosatekster, filmer, bildekunst, arkitektur, teater og musikk. Du får også mulighet til å fordype deg i et selvvalgt emne knyttet til faget.

Fremmedspråkene har en felles læreplan. Lenke til læreplanen:  https://www.udir.no/kl06/PSP1-01/Hele/Kompetansemaal/fremmedsprak-niva-iii

Fransk – Spansk – Tysk (alle nivå III)

 

I fremmedspråkene får du opplæring i et språk ut over det alle elever har på studieforberedende programområder på videregående skoles nivå. De bygger altså på nivå II.

Du lærer du å forstå, skrive og delta i samtaler på det språket du har valgt. Du skal være i stand til å tilpasse språket ut i fra ulike kommunikasjonssituasjoner og lære noe om kulturen språket er en del av.

Nordland Fylkeskommune gir tilbud om studietur til elever som velger disse fagene. Turene går henholdsvis Frankrike, Spania og Tyskland der du deltar sammen med andre ungdommer fra Nordland.

 

Kommunikasjon og kultur

 

Hvorfor velge faget?

I dagens samfunn møter vi ofte mennesker fra andre land og kulturer. Folk flytter stadig mer, både i sitt eget land og mellom ulike land, og arbeidslivet blir stadig mer globalisert. Samfunnet trenger mennesker med kunnskap om andre kulturer og kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn. Nye elektroniske medier stiller store krav til ferdigheter i å skape og forstå tekster som kombinerer uttrykksmidler som språk, bilde og lyd. Programfaget kan dermed gi gode forutsetninger for å delta aktivt i informasjonssamfunnet og for å kommunisere i en globalisert verden.

Hva lærer du?

VG2:

  • Å være bevisst egen og andres kulturer, og du får kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn
  • Å drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn
  • Å analysere hva ulike typer tekster (litteratur, film, bilde og spill) forteller oss om samfunnet vårt, og å drøfte hvordan tekster bidrar til å bevare kulturers kunnskaper, verdier og normer
  • Å bruke digitale hjelpemidler til å skape tekster som kombinerer språk, bilde og lyd, tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner

VG3:

  • Å undersøke forholdet mellom tekst og kontekst i tekster fra tradisjon, modernitet og postmodernitet
  • Å forstå og analysere mangfoldet av tekster og tekstkulturer i vår egen tid gjennom å ta i bruk ulike tekstanalysemodeller
  • Å kunne forstå og analysere hvordan tekster, medier og sjangre både utvikler og viser fram ulike tenkemåter og virkelighetskrav
  • Å drøfte forholdet mellom tekst og virkelighet i fiksjonstekster og sakprosatekster

 

Hva kan du bruke faget til senere?

I det globale arbeidslivet er det en fordel å ha god kommunikasjons- og kulturkunnskap.

Innenfor en rekke yrkesgrupper er det viktig å ha kunnskap om kommunikasjon og kultur, for eksempel innen helsevesenet, politi og rettsvesen, skole, reiseliv og industri.

Programfaget gir et godt grunnlag for videre utdanning i teoretiske kommunikasjonsfag, for eksempel medievitenskap, språkfag, sosiologi, sosialantroplogi, psykologi, kulturkunnskap, og litteraturvitenskap.

Programfaget gir et godt grunnlag for videre utdanning i praktiske kommunikasjonsfag, for eksempel markedsføring, PR, journalistikk, film, grafisk design, interaksjonsdesign, lyddesign og produktdesign.

 

Lenke til læreplanen:

https://www.udir.no/kl06/KKM1-01

Informasjon kommer.

Engelsk litteratur og litteratur

Lenke til læreplanen:

https://www.udir.no/kl06/ENG4-01

Informasjon kommer.

Internasjonal engelsk

Lenke til læreplanen:

https://www.udir.no/kl06/ENG4-01

Informasjon kommer.

REALFAG

Realfag er et samlebegrep for matematikk- og naturfagsorienterte fag. Kjemitimene inneholder ofte praktiske forsøk, og i biologi og geofag x er man fra tid til annen på ekskursjoner ute i naturen. Lærerne er engasjerte og dyktige, og elevene rundt deg i timene vil dele ditt engasjement og dine ambisjoner. På Mosjøen videregående skole tilbyr vi en rekke realfag, og disse kan du lese mer om lenger den på siden.

Biologi 1:

Biologi er læren om det levende, og i biologi 1 får vi høre litt om variasjonen i de livsformene vi finner på jorda. Faget handler i stor grad om hvordan liv er bygd opp, og vi skal lære om funksjon til både planter og dyr. Vi ser på celler og deres oppbygging og funksjon. Vi ser også på oppbygging, reproduksjon og livsfunksjon hos planter. Et stort tema i faget er også hvordan ulike organer fungerer hos dyr og mennesket, og da får vi kjennskap til både immunforsvar, blodomløp, nyrefunksjon, reproduksjon og hormoner. I tillegg er biologisk mangfold et sentralt emne.

 

Biologi 1 er et muntlig fag, med fem undervisningstimer per uke. Det er mye teori, men også en del praktisk arbeid i laboratorium og i felt.

Biologi 2:

 

I biologi 2 går vi litt mer i dybden på emner som vi har vært borti tidligere, både på ungdomsskolen og i de to første årene på videregående skole. Blant annet ser vi på enzymer og deres rolle i de mange kjemiske prosessene som foregår i ulike organismer. Vi går i dybden på både fotosyntese og celleånding, og vi ser på struktur og funksjon til DNA-molekylet. Et annet hovedtema i biologi 2 er genetikk og genteknologi der vi ser på prinsipper for arv av egenskaper og hvordan kunnskap om DNA kan brukes i samfunnet. Evolusjon og økologi er også viktige temaer i faget.

 

Biologi 2 er et skriftlig fag, og det er ofte lagt opp til tre heldagsprøver i løpet av skoleåret. I tillegg til teori er det obligatorisk med både feltarbeid og laboratoriearbeid.

Kjemi 1

Kjemi 2

Fysikk 1

Fysikk 2

Geofag X

Hvorfor spesiell studiekompetanse?

Spesiell studiekompetanse har flere fordeler – senere vil det vise potensielle arbeidsgivere at man har fordypet seg i realfagene. Det er også en del utdanninger som krever at man har spesiell studiekompetanse, eller en spesiell fagkombinasjon på vitnemålet. Eksempler på dette at mange ingeniørutdanninger krever R1, R2 og Fysikk 1, mens mange medisinutdanninger krever R1 (eller S1 og S2, som vi ikke tilbyr på Mosjøen videregående skole), Fysikk 1, Kjemi 1 og Kjemi 2. Disse kravene varierer selvfølgelig, og ikke alle studier har spesifikke krav om fag på videregående, heller (dette er likevel heller et unntak enn en regel).

Med realfaglig utdanning får du flere muligheter i forhold til videre utdanning, spesiell studiekompetanse og flere tilleggs-poeng som kan hjelpe snittet ditt. I tillegg vet vi at det vil være mye spennende å jobbe med innenfor utvikling av teknologi og forskning i fremtiden.

Velg fremtiden – velg realfag! Les mer om fag og utdanning hos:

https://utdanning.no/

https://www.vilbli.no/

http://velgriktig.no/

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Birgit Strøm
Studierektor
Marianne Nygård
Avdelingsleder studiespesialisering
Stein Morten Fiskum
Adjunkt m/tilleggsut