Godt nytt år!

Fra mandag 04.01.21 fram til 18.01.2021 har kommuneoverlegen i Vefsn vedtatt at Mosjøen vgs skal gjennomføre opplæringen på rødt nivå. Rødt nivå betyr at alle skal møte på skolen hvis de er friske og ikke har symptomer på sykdom. Men, det betyr at det vil være strenge restriksjoner for hvor og når en skal være/oppholde seg på skolen. Elevene skal primært oppholde seg i sine klasserom og verksteder, og kantina kan besøkes på angitte tidspunkt. Det blir viktig at dere ikke samler dere i grupper i korridorer eller andre sosiale møteplasser på skolen. Dere skal forholde dere til klassen og de anvisninger dere får fra lærer.

 

Utenom skoletid er det viktig at dere ikke kommer sammen i grupper større enn de krav som er satt av myndighetene sentralt. Vær oppmerksom på at større ansamlinger utenfor skolen kan medføre straffeforfølgelse.

 

Minner også om reglene som fortsatt gjelder. Hold avstand, husk god håndhygiene, unngå klemming og nærkontakt, følg kravene til hostehygiene og påse at det du rengjør etter deg når det er et krav.

 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

 

 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

 

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

 

 

Kurt Henriksen

rektor

 

Den nasjonale smittesituasjonen er alvorlig, og regjeringen kom i går med en rekke innstramminger, råd og tiltak for å begrense smittespredningen nasjonalt. 

 

På nasjonal basis viser erfaringer at det er en stor utfordring når ansatte i utdanningssektoren får påvist smitte. Man ser ofte omfattende karantenesetting og hjemmeskole, selv ved få smittetilfeller blant ansatte eller elever. Det er også en økende utfordring for kommunene å gjennomføre smittesporing når det påvises flere tilfeller i skolemiljø, og krevende for skolene å opprettholde tilstedeværende undervisning når mange ansatte må i karantene.​  

 

Data innrapportert til MSIS, Nasjonalt smittesporingsteam og Fylkesmenn viser en økning i antall skoler med meldte tilfeller blant elever eller ansatte i oktober, særlig fra områder med mer utbredt smitte. Selv om flere skoler har fått påvist tilfeller blant elever eller ansatte, er det fortsatt vanligst med et begrenset antall tilfeller. I Helgelandsregionen har totalt sett lave smittetall, men det pågår et utbrudd av Covid-19 i Rana kommune, hvor det er mange berørte i ungdomsalder og videregående skole. 

 

Etter en totalvurdering heves derfor tiltaksnivået ved alle videregående skoler i Vefsn kommune til RØDT for uke 46 og 47. Tiltaksnivået heves forebyggende, for unngå omfattende karantenesetting og/eller nedstengning av skoler ved eventuelle tilfeller av Covid-19 blant elever eller ansatte. Ny vurdering gjøres innen 19/11. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-vgo

 

Mvh

Hege Harboe-Sjåvik

Kommuneoverlege

Vefsn kommune

Tlf 75 10 16 14

 Smittevernreglene er endret slik at vi kan samle klasser og grupper til undervisning som tidligere, men under visse forutsetninger. Mosjøen videregående skole går over til gult nivå fra tirsdag 02.06. med tilnærmet normal drift.

Husk at fremdeles gjelder de strenge og viktige reglene for god hygiene og avstand utenom klasserom. Unngå fysisk kontakt og vær oppmerksom på å overholde avstandsreglene. Husk å korrigere hverandre og gi hverandre stadig påminnelse om å overholde reglene slik at vi unngår smittespredning.

Fra tirsdag skal alle elevene møte på skolen og følger timeplanen for sin klasse. Kroppsøving fortsetter i den form vi har i dag. Det betyr at vi fortsatt tilpasser opplæringen med begrensninger til fysisk aktivitet. Garderober på studiested Sentrum vil ikke bli åpnet for bruk dette skoleåret. Årsaken er belastninger på renhold. Vi prioriterer å opprettholde samme fokus på renhold som har vært på rødt nivå.

Transport – vi anbefaler fortsatt at elevene blir kjørt til skolen eller sykler/går når det er mulig.

Kantine holdes åpen som nå med periodisering med hensyn til når elevene skal bruke den.

Plan for renhold opprettholdes på samme nivå som i dag med de prioriteringer vi har bestemt tidligere dvs ekstra vask på flater som kan være brukt av flere.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

Barnehager og skoler må ha beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene, og veilederne vil med denne innretningen også være gjeldende til høsten. Dette vil gi skolene og barnehagene mer forutsigbarhet og legge til rette for at de raskt kan tilpasse seg hvis situasjonen endres.

Betyr de nye veilederne at skoleskyssen nå kan gå som normalt?

 • Skoleskyssen er ulikt organisert rundt omkring i landet. Noen steder tar elevene vanlig rutetransport, og selv der det er egne skolebusser er elever fra ulike trinn og klasser som regel på den samme bussen. Det gjør det vanskelig å overholde smittevernreglene med fulle busser.
 • FHI anbefaler fortsatt at busser og annen kollektivtransport bare kjører med halv kapasitet for å unngå smitte. Dette gjelder også skoleskyss, og kommuner og fylkeskommuner bør planlegge høsten med dette som utgangspunkt.

 

Kurt Henriksen

rektor

 Mandag 27.04. starter en gradvis og kontrollert gjenåpning av skolene. Ved Mosjøen videregående skole skal vg2 og vg3 yrkesfag og innføringsklassen for fremmedspråklige elever, være de første som kommer til skolen. Elever som tilhører de aktuelle klassene får detaljert informasjon fra faglærerne om når og hvor de skal møte. På yrkesfag er det programfagene som starter opp. De ulike avdelingene har ulik organisering og oppstart, så det er viktig at du sjekker ditt studieprogram og din klasse.

Skolen har gjennomført smittebegrensende tiltak i tråd med veiledning gitt av Folkehelsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Alle elever skal følge informasjon som blir lagt ut på skolens heimeside og den veiledning som blir gitt når de kommer til skolen. Det er viktig at alle bidrar slik at vi kan få en trygg åpning av skolen.

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. Elever og ansatte med påvist smitte skal i isolasjon og ved smitte i familie skal en i karantene. Elever og ansatte i definerte risikogrupper skal heller ikke møte. Er du i tvil, ta kontakt med skolen. Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Elevene vil få grundig opplæring i smittevernregler ved oppstart på skolen. De vil bli delt i grupper og organisert slik at vi unngår samling fra flere studieprogram under skoledagen. Kantina på Kippermoen og i Marka vil være åpen og servere ferdig pakket mat som elevene kan kjøpe. Det er ikke organisert gratis skolefrokost. Elevene vil bli sluset til sine klasserom og verksted og har ikke anledning til å oppholde seg i opplæringsområder for andre studieprogram. Lærerne vil møte på faste klasserom og elevene skal følge deres instrukser. Forhold deg til din faste pult/arbeidsplass og ditt personlige verktøy. Felles utstyr eller maskiner skal rengjøres ved skifte av brukere. Minimumsavstand på 1 meter skal overholdes, ved behov for nærmere kontakt skal påkrevd smittevernutstyr brukes. Bruk av slikt utstyr vil bli styrt av faglærer.

Elever som går på de studieforberedende programmene, vg1 yrkesfag og basen for spesielt tilrettelagt opplæring, skal ikke møte den 27.04. Det samme gjelder for elever på vg2 og vg3 som etter avtale med faglærer har avtalt praksis i bedrift. Så snart det blir gitt åpning for at elever fra disse studieprogrammene kan komme tilbake til skolen, vil det bli gitt beskjed.

Vi følger veilederen om smittevern som ligger på skolens heimeside. Vi har hatt besøk av smittevernlege i Vefsn kommune for spesielt å sikre at de elevene som bor på internatet i Marka er godt ivaretatt. I samme møte fikk vi også sjekket ut at skolens tiltak for smittevern er i tråd med de krav som er stilt av Folkehelsedirektoratet. Vi er pålagt strenge regler for smittevern og har gjennomført risikoanalyse for å sikre at alle elever skal føle seg trygge. En viktig forutsetning er at alle følger de reglene som er satt når de kommer på skolen.

Link til smittevernregler Udir.

Eksamen avlyst

Eksamen er avlyst og standpunkt blir tellende karakter på vitnemål og karakterbevis denne våren. Standpunktkarakteren vil bli satt den siste skoleuka. Det er meget viktig at elevene gjør seg vurderbare og er til stede både på heimeundervisning og ved gradvis oppstart på skolen. Det er kort tid igjen av skoleåret og skolen følger fremdeles opp tilstedeværelsen. Vi oppfordrer alle elever til å utnytte den siste perioden av skoleåret til å skaffe seg best mulig standpunktkarakterer.

Privatister

Privatisteksamen skal gjennomføres og de første elevene skal ha sin eksamen i neste uke. Det er utarbeidet egne smittevernregler for gjennomføring av slike eksamener og skolen har primært lagt til rette på studiested Sentrum for gjennomføring av disse. Privatister bes følge de instrukser de får ved innkalling og eventuelt ta kontakt med skolen om de har spørsmål.

«Det går greit» sier mange av elevene, og vi tror på dere. To uker med hjemmeundervisning er gjennomført. Vi vet at skriftlig eksamen er avlyst, men det er fremdeles usikkert når skolehverdagen er tilbake til det normale. Hold ut! Stå på! Tenk positivt om hjemmeundervisning og din egen kunnskap. Husk at du kan mer enn du tror. En uke til påske og så er denne perioden med hjemmeundervisning over.

Selv om det er greit for mange, registrerer vi at vi har en del elever som sliter med struktur på skolehverdagen. Det er også psykisk belastende for mange å være i denne spesielle livssituasjonen. Som rektor oppfordrer jeg dere foresatte til å spørre ungdommene om hvordan de har det og hvordan det går. Det er mange relasjonelle endringer som har skjedd de siste ukene og det tærer på alle.

Skriftlig eksamen er avlyst, men ikke muntlig og praktisk-muntlig. Dette betyr at standpunkt får stor betydning for deg som elev. Lærerne har jobbet hardt for at dere skal lykkes med nettbasert hjemmeundervisning. Det er viktig at du følger opp, er til stede i læringsøktene og at du gjør din del av jobben for å få vurdering i alle fag.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelsen i mange klasser denne uka. De fleste sier at ting har «stabilisert» seg. Elevene gjør jobben sin, men noen få er litt seine med å levere. Noen sliter med struktur og andre igjen synes det blir ensomt og savner skolen. Elevtjenesten følger opp enkeltelever med utfordringer. Det er bare å ta kontakt.

Noen savner de praktiske fagene. Det gjelder fag som ikke er mulig å ivareta hjemme. Vi jobber med forskjellige løsninger, og vil komme tilbake til dette etter påske, hvis dagens situasjon vedvarer.

Kroppsøvingslærerne legger ut forslag til daglig fysisk aktivitet for å skape avbrekk i arbeidsdagen. Gode forslag som også foresatte kan benytte seg av sammen med ungdommene.

Til dere som har søkt læreplass eller kanskje er ute i lære: Skolen, Nordland fylkeskommune og Utdanningsdirektoratet er alle oppmerksomme på den spesielle situasjonen dere har havnet i, og tiltak er på gang. Så snart det er tatt avgjørelse om dette, vil det bli gitt informasjon til dere. I mellomtiden er det bare å ta kontakt med elevtjenesten om du har spørsmål.

Får du utfordringer, prøv å sette ord på hva det er som utfordrer deg. Tenk over hva du kan gjøre selv for å skape en bedre situasjon og hva du trenger hjelp til av andre. Ikke gi opp! Bruk skolen og de mange hjelperne som finnes tilgjengelig. Husk - er du ikke i isolat kan du gå tur, trene eller gjøre andre ting som gir deg avbrekk i skolearbeidet. Husk å følge reglene til Helsedirektoratet om hvordan vi skal opptre overfor andre både inne og ute.

 

Kurt Henriksen

rektor

 

 Fra og med 03.05.2020 vil det bli iverksatt endringer på en del bussruter på Helgeland.

Endringene innebærer at noen ruter får kuttet enkelte turer.

På en del skoleruter i Vefsn, Hattfjelldal og Grane er det tatt en gjennomgang av kjøretider, slik at ruteplanen skal bli mest mulig korrekt i forhold til når bussen faktisk passerer busstoppene..

Dette medfører at det kan være at bussen vil passere der du bor til ett litt annet tidspunkt enn det som har vært tilfelle tidligere.

Nye oppdaterte ruteplaner ligger nå ute på reisnordland.no – ruteplaner. For opplysninger om når bussen passerer «ditt» busstopp, anbefaler vi at man bruker reiseplanleggeren på reisnordland.no.

 

 Da er første uke i den nye skolehverdagen over. Det har blitt lange dager for oss alle. Som rektor er jeg overveldet over det arbeidet både elever, ansatte og foresatte har lagt ned for å få dette til. En stor utfordring har vært kapasiteten til de læringsplattformene vi bruker, og da spesielt It’s learning. Dette er dessverre noe vi ikke kan styre, men det jobbes iherdig for å styrke kapasiteten. Vi håper det bedrer seg i uka som kommer.

Mosjøen videregående skole setter både faglig og menneskelig utvikling høyt. I den vanlige skolehverdagen har vi mange tiltak med sosiale møtepunkt for å følge opp enkeltelever. Med heimeundervisning kan du som er elev melde deg ut med et lite klikk, noe som gjør at det av og til er vanskelig å nå deg. Vi ønsker å være der for deg! Elevtjenesten har kommet godt i gang og har allerede vært i direkte kontakt med mange elever utenom opplæringsøktene med lærer. På heimesiden til skolen finner du telefonnummer til alle i elevtjenesten. Ikke nøl med å ta kontakt om du trenger hjelp og støtte.

Vi følger opp tilstedeværelsen, men vi fører ikke fravær. Selv om fravær ikke føres, kan du miste vurderingsgrunnlaget ved ikke å delta. Lærerne må ha god dialog med deg for å kunne gi deg karakter i fagene. Jeg vil derfor oppfordre dere elever til å være aktivt med i opplæringen og sikre standpunktkarakterene på vitnemål og karakterbevis.

Eksamen er det fremdeles en del usikkerhet rundt. Utdanningsdirektoratet vil sannsynligvis avgjøre dette i løpet av uka som kommer. Blir det ikke eksamen, er det standpunktkarakterene som vil være tellende for dette skoleåret.

Pass på personvernet i disse tider. Husk at du skal ha samtykke for å gjøre delinger på sosiale medier av ting som foregår i læringsøktene. Generelt er det viktig at en ikke misbruker tekst, bilder og lydopptak.

Lærerne jobber hardt med å tilpasse arbeidsmengden til elevene. Vi er inne i en bratt læringskurve alle sammen. Lærerne deler gode læringstips med hverandre og mellom skoler. Vi trenger alle sammen å venne oss til denne nye hverdagen. Ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt med skolen om dere lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

Kurt Henriksen

rektor