Du er her:

Helse - miljø- sikkerhet

I følge arbeidsmiljøloven § 3-1 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette skal gjøres gjennom ved at alle enheter i organisasjonen skal utføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. des.1996 (internkontrollforskriften), stiller i § 5 krav til at deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Minimumskravet er at Mosjøen videregående skole skriftlig skal:

  • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  • Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Iverksette prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
  • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske HMS- arbeidet for å sikre at dette fungerer som forutsatt.

I tillegg skal Mosjøen videregående skole skal sørge for at:

  • De lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
  • Medarbeidere har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
  • Medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

Leverandør av bedriftshelsetjenester til alle studiestedene ved Mosjøen videregående skole er pr.tiden Stamina HOT.Skjema for innmelding i bedriftsidrettslaget

Beredskapsplan er utformet og godkjent i ledergruppen.

Planen skal revideres ved endringer i organisasjonen og minst en gang i året.